ABEM BİNASI TADİLAT VE TAMİRATI İHALESİ

İHALE İLANIDIR.

 

ANKARA BAROSU AVUKATLARI YARDIMLAŞMA SANDIĞI ANKARA BAROSU EĞİTİM MERKEZİ BİNASI TADİLAT VE TAMİRAT İŞLERİ açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece fiziki ortamda Kızılay Mahallesi, Ihlamur Caddesi No: 1 Kat: 4 Ankara Barosu Eğitim Merkezi Binası Çankaya/ANKARA adresinde alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:1-İŞ SAHİBİ

a)    Adı      : ANKARA BAROSU AVUKATLARI YARDIMLAŞMA SANDIĞI

b)    Adresi  : Kızılay Mahallesi, Ihlamur Caddesi No: 1 Kat: 4 Ankara Barosu Eğitim Merkezi Binası Çankaya/ANKARA

c)    Tel No : 0312 416 72 23


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı: ANKARA BAROSU AVUKATLARI YARDIMLAŞMA SANDIĞI ANKARA BAROSU EĞİTİM MERKEZİ BİNASI TADİLAT VE TAMİRAT İŞLERİ
b) Niteliği, türü ve miktarı: Ayrıntılı bilgiye
Kızılay Mahallesi, Ihlamur Caddesi No: 1 Kat: 4 Ankara Barosu Eğitim Merkezi Binası Çankaya/ANKARA adresinde yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:
Kızılay Mahallesi, Ihlamur Caddesi No: 1 Çankaya/ANKARA


3-İhalenin

a)    İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 09.08.2023 - 12:30

b)    İhale komisyonunun toplantı yeri (tekliflerin açılacağı adres): Kızılay Mahallesi, Ihlamur Caddesi No: 1 Kat: 4 Ankara Barosu Eğitim Merkezi Binası Çankaya/ANKARA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.4. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı
Kızılay Mahallesi, Ihlamur Caddesi No: 1 Kat: 4 Ankara Barosu Eğitim Merkezi Binası Çankaya/ANKARA adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı satış bedeli 5.000,00 TL + KDV’dir.
8. Teklifler,
Kızılay Mahallesi, Ihlamur Caddesi No: 1 Kat: 4 Ankara Barosu Eğitim Merkezi Binası Çankaya/ANKARA adresine fiziki olarak teslim edilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile anahtar teslim götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.