Açık Rıza Metni

Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇n Korunmasi Kanunu ve Genel Veri̇ Koruma Yönetmeli̇ği̇ 

ANKARA BAROSU AVUKATLARI YARDIMLAŞMA SANDIĞI

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VE GENEL VERİ KORUMA YÖNETMELİĞİ (GDPR - GENERAL DATA PROTECTİON REGULATİON) KAPSAMINDA

 AÇIK RIZA METNİ

 

ABAYS bünyesinde bulunan şahsıma ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR - General Data Protection Regulation) düzenlemeleri ve sair mevzuat kapsamında; kişisel veriler, veri sorumlusu ve aynı zamanda veri işleyen Ankara Barosu Avukatları Yardımlaşma Sandığı ("ABAYS") tarafından, haklarımla ilgili olarak tam ve açık bilgilendirilme yapıldığını, Aydınlatma Metninin bir suretin tarafıma teslim edildiğini/iletildiğini ve kişisel veri işleme faaliyetiyle ilgili bilgilendirme kapsamında anladığımı, Ihlamur sokak no:1 k:4 adresindeki sandık yönetim merkezinde fiziki olarak ya da  https://www.abays.org.tr internet sitesinde bulunan Aydınlatma Metni’nde beyan edildiği gibi, her türlü idari, teknik ve hukuki anlamda güvence altına alınması koşuluyla kabul ve beyan ederim. İlgili bilgilendirme kapsamında mevzuat dahilinde veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerimi tam ve eksiksiz olarak yerine getireceğimi taahhüt etmekteyim.

https://www.abays.org.tr adresinde de kamuya ilan edilmiş bulunan aşağıda listelenen tabloları;

İncelediğimi, veri kategorileri dahilinde, ABAYS’ın şahsıma ait veriler üzerinde veri işleme faaliyetinde bulunduğunu,

KVKK ve GDPR doğrultusunda; Kişisel verilerimin işlenmesi açısından, kişisel verilerin otomatik veya otomatik olmayan yollarla işlenmesi gibi bir ayrım yapılmadığını, her iki durumda da kişisel verilerimin KVKK kapsamında koruma altında alındığını, kişisel verilerimin basılı veya dijital ortamda işlendiği gözetilmeksizin, KVKK kapsamındaki veri sorumlusunun tüm yükümlülükleri doğrultusunda gerekli her türlü tedbir alınacağı konusunda tarafım bilgilendirilmiştir.Bu hususlar sebebiyle; bazı kişisel verilerimin niteliği ve kanunda belirtilen şartların bulunmaması nedeniyle, verilerimin işlenmesi (elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen belirli işlemler) ile ilgili ABAYS’ın amacını gerçekleştirmesi ve faaliyetlerini yürütebilmesi amacıyla açık rıza vermekteyim.

Aşağıdaki veri kategorileri dahilinde, ABAYS’ın şahsıma ait kişiler verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerimin işlendiğini bilmekteyim. İşlenecek olan kişisel verilerim ve özel nitelikli kişisel verilerim şunlardır;

  1. KİŞİSEL VERİLER           :
  1. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER (SAĞLIK BİLGİLERİ)    :

 

Kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işlenecektir;

  1. İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
  2. Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  3. Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  4. Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
  5. Kişisel verileriniz, 6698 Sayılı KVKK'nın 5. Ve 6.maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenme şartları çerçevesinde;

 

 amaçlarıyla elde edilmekte ve işlenmektedir.

6698 sayılı Kanun uyarınca genel ve özel kişisel veri olarak nitelendirilen ve tarafıma bilgisi verilen şahsıma ait verilerin ABAYS tarafından Aydınlatma Metninde belirtilen esaslar dâhilinde toplandığını, işlendiğini ve aktarıldığını biliyorum.

Yukarıdaki amaçlar doğrultusunda işlenecek olan kişisel veriler hiçbir suretle yurt dışında bulunan üçüncü kişilere aktarılmayacağı ancak ABAYS tarafından işlenen verilerimin ABAYS Merkezi dışında bulunan bilgisayarlarda tutulması, e-mail gönderilmesi ve kayıtlara söz konusu bilgisayarlardan erişilmesi, bu verilerin tutulduğu, aktarıldığı sistemlerin, e-mail sağlayıcılarının veri tabanlarının yurtdışında konumlandırılmış olmasının mümkün olabileceği konusunda tarafıma bilgilendirme yapılmış olup, aktarımlar açık rızam dahilinde kabul edilmiştir.

 

İşlenecek olan kişisel verilerimin 6698 Sayılı KVKK'nın 8. Ve 9.maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartları çerçevesinde, yukarıda açıklanmış olan amaçlar doğrultusunda, kanun ve sair mevzuat kapsamında belirtilen amaçlara konu faaliyetlerini yürütülmek üzere hizmet alınan, işbirliği yapılan kişi ve kuruluşlar ile ABAYS’ın şirketleri, iştirakleri, iş ortakları ve yetkili kamu kurumları ve mevzuat hükümlerinin izin verdiği özel hukuk tüzel kişilerine aktarılabileceği tarafımca kabul edilmiştir.

ABAYS Aydınlatma Metni’nde belirtilen ve kanun kapsamındaki haklarımın saklı olduğu, verdiğim rıza beyanını her zaman geri alabileceğim ve kişisel verilerimin silinmesini, yok edilmesini ve anonim hale getirilmesini her zaman talep edebileceğim konularında bilgilendirilmiş olup, kişisel verilerime ve özel nitelikli kişisel verilerime yönelik yukarıda açık rızamı gerektiren işlem türüne Kanun kapsamında, kanuni mecburi süre boyunca saklanmasına ve işlenmesine açık rıza gösterdiğimi ve işbu metni onayladığımı beyan ederim.

Rıza vermeyi arzu etmediğim bir husus bulunmamaktadır.