Kanun

6207 Kabul Tarihi: 21/12/1953


 Dosyayı İndir

AVUKATLAR YARDIMLAŞMA KANUNU

Kanun Numarası : 6207
Kabul Tarihi : 21/12/1953
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/12/1953 Sayı : 8595
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt: 35 Sayfa : 222

 

Madde 1 – (Değişik: 19/3/1969 - 1136/193 md.)

Her baro merkezinde Baro Genel Kurulu karariyle (Avukatlar Yardımlaşma Sandığı) kurulabilir. Sandığa üye olmak isteğe bağlıdır.

Sandıkların kurulmasından amaç, yardıma muhtaç oldukları baro yönetim kurullarınca kabul edilen veya yönetmeliklerde gösterilecek süre ile üye olup da ihtiyarlığı, hastalığı yahut malüliyeti gibi sebepler yüzünden fiilen çalışamıyacak hale gelerek barolarla ilgisini kesen avukatlar ile avukatlık yapmakta iken ölenlerin daha evvelden gösterecekleri kimselere, göstermedikleri takdirde yönetmeliklerde gösterilecek mirasçılarına tespit olunacak şekil ve miktarda yardımları sağlamak ve düzenlemektir.

Sandıkların idareleri ile çalışma tarzları ve 2 nci maddenin giderlere ait (a) fıkrasında yazılı istihkak şartları, oranları, miktarları ve 2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri ile 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında yazılı duhuliye, aidat ve katılma paylarını ödemiyenler hakkında uygulanacak esaslar baro yönetim kurulları tarafından hazırlanıp, genel kurullarca kabul edilen yönetmeliklerde gösterilir.

Sandıkların idare ve temsili baro yönetim kurullarına aittir.

Madde 2 – Sandıkların varidatı şunlardır:

  1. 3 üncü maddede yazılı yardımlaşma pulları hasılatı;

  2. Sandık azalarından bir defaya mahsus olmak üzere alınacak duhuliyeler;

  3. Sandık azalarından alınacak aylık aidat;

  4. Bağışlar;

  5. Diğer varidat.

Sandıkların masrafları şunlardır:

  1. 1 inci maddenin üçüncü fıkrasında gösterilen istihkak şartları, nispetleri, miktarları talimatnamelerde tesbit edilecek olan yardım ve tahsisler;

  2. İdare masrafları;

  3. 1 inci maddenin üçüncü fıkrası haricinde kalan ve yardımlaşma gayesine uygun fevkalade masraflar

Sandıkların varidat ve masrafları ile bütün muameleleri her türlü vergi ve resimlerden muaftır.

Madde 3 – Yardımlaşma pulları; avukatların, Avukatlık Kanununun 23 üncü maddesinde yazılı faaliyetleri yaparlarken tanzim veya ibraz edecekleri yahut verecekleri bilümum evraka yapıştırılır. Ancak; yardım pulu yapıştırılmamış veya eksik yapıştırılmış evrak kabul edilirse de noksanları ikmal ettirilir.

Avukatlar, pulların bedellerini kendileri öderler. Hiç bir suretle müvekkillerinden alamazlar. Pullar (20) kuruştan az ve (100) kuruştan fazla olamaz.

Pullar Maliye Vekaletince hazırlanarak maliyet bedelleri ile barolara verilir. Hangi evraka kaç kuruşluk pul yapıştırılacağı talimatnamelerde gösterilir.

Madde 4 – (Değişik: 19/3/1969 - 1136/193 md.)

Yardımlaşma Sandığına üye olmıyan avukatlarla, adli müzaharete nail olan kimselerin vekaletini alan avukatlar üçüncü madde hükmünden ayrıktırlar.

Yardımlaşma Sandığına üye olan avukatlar ikinci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde gösterilen duhuliye ve aiattan başka, yönetmeliklerde tespit edilecek maktu aylık katılma payı da verirler.

Madde 5 – (Değişik: 19/3/1969 - 1136/193 md.)

Pul bedelini müvekkilinden aldığı sabit olan veya üçüncü maddenin birinci fıkrası hükmüne aykırı olarak merciince uygun bir mehil tayini suretiyle yapılan ihtara rağmen pul yükümlülüğünü yerine getirmiyen veya tamamlamıyan avukattan baro disiplin kurulu kararı ile, ilk defasında (50) ve her tekerrüründe (100) lira para cezası alınır ve Avukatlık Kanununun 162 nci maddesi gereğince tahsil edilerek Sandığa gelir kaydolunur.

Madde 6 – 3499 sayılı Avukatlık Kanununun yedinci babında yazılı meslek sigortasına mütaallik hükümler ilga edilmiştir.

Madde 7 – Bu kanun neşri tarihinden itibaren muteberdir.

Madde 8 – Bu kanun hükümlerini icraya Adalet Vekili memurdur.

 

6207 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

 

Kanun No.                                              Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                               Yürürlüğe giriş tarihi

1136                                                                                –                                                       7/7/1969