Yönetmelik

Ağustos, 2019


 Dosyayı İndir

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

 

BİRİNCİ KISIM
Kuruluş ve Amaç
                     

Kuruluş:

MADDE 1 – 6207 Sayılı Kanun hükümlerine uyularak (Ankara Barosu Avukatları Yardımlaşma Sandığı) ABAYS kurulmuştur.

Amaç:

MADDE 2 -  Sandığın Amacı:

 1. Hastalık, geçici iş göremezlik,
 2. Sürekli malullük nedeniyle çalışamaz hale gelme,
 3. Deprem, sel v.b. gibi doğal afetler ile üyeye kusur atfedilemeyecek yangın, terör, toplumsal olaylar sonucu mesleki araç ve gereçleri ile mesleğini icra etmekte olduğu mekânın zarar görmesi,
 4. Emeklilik yardımı alma hakkını kazanma,
 5. Ölüm hallerinde, yönetmeliğin ilgili maddelerinde tanımı yapılan hak sahiplerine yönetmelikte öngörülen yardımları yapmaktır.
 6. Ayrıca sandık, üyelerinin zorunlu tüketim maddelerini en ucuz ve sağlıklı bir biçimde edinmeleri için gerekli girişimleri yapabilir, üyelerin ve ailelerinin yıllık dinlenme ve olası diğer sosyal gereksinimlerini giderici önlemleri alabilir, vakıf ve benzeri örgütler, işletmeler, şirketler kurabilir, kurulmuş şirketlere ortak olabilir.

                            
İKİNCİ KISIM
      Yönetim-Temsil-Denetleme

Sandığın Yönetimi:
 
                       MADDE 3- Sandığı Baro Yönetim Kurulu temsil ve Yürütme Kurulunun görüş ve önerilerini alarak idare eder.

  YÖNETİM KURULU:

 1. Sandığın mallarını, gelirlerini, kuruluşlarını, işletmelerini ve şirketlerini yönetir.
 2. Sandık çalışma raporunu, sandık bütçesini, iş ve plasman programını, yıllık bilanço ve iki yılda bir teknik bilançosunu hazırlar ve Genel Kuruluna sunar.
 3. Sandık’la ilgili işlerin yürütülmesi için üyelerinden birini sandık işleriyle görevlendirir.
 4. Sandık adına taşınmaz mallar satın almaya, bağış kabul etmeye, bağışlanan veya satın alınan malları satmaya ve bunlar üzerinde her çeşit ayni haklar kurmaya, taşınmaz malları üzerinde ipotek tesis etmeye ve sandık varlığının sağlam bir biçimde işletilmesi konusunda her türlü kararlar almaya, üyelerinin sosyal güvenliği ile fonlar kurmaya, bu fonları yönetmeye,bu konularla ilgili fon uygulama esaslarını belirlemeye yönetmelikte öngörülen uygulama yönetmelikleri çıkarmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.
 5. Sandığın benzeri kuruluşlarla, şirketlere ortak girişimlerde bulunması, ortak yatırımlar yapmasını gerçekleştirir.

                        YÜRÜTME KURULU

                        MADDE 4- Sandığın amaç maddesinde öngörülen işlerin yapılabilmesi, Yönetim Kurulunca verilen ve 3. madde’de belirtilen görevlerin yerine getirilebilmesi, sandığın ve üyelerin yararına olan her türlü sosyal ve ekonomik önlemlerin zamanında düşünülüp, alınabilmesi, yatırımların gerçekleştirilebilmesi gibi konularda görev yapmak üzere Baro Yönetim Kurulunca sandığa kayıtlı en az iki yıl kıdeme sahip ABAYS üyeleri arasından seçilecek, bu işlerde deneyimi olan, altı kişi ve görevli Yönetim Kurulu üyesinin katılımı ile oluşan yedi kişilik bir kuruldur. Kurulun başkanı, ABAYS'tan sorumlu baro yönetim kurulu üyesidir. Yokluğunda ABAYS kıdemi en yüksek olan üye, toplantıya başkanlık yapar.
Sandık, paydaş olarak katıldığı kurum ve kuruluşlarda, işletme ve şirketlere temsilci görevlendirebilir. Temsilci, Yürütme Kurulunca önerilerek ABAYS üye’si adaylar arasından Yönetim Kurulunca seçilir.

DENETİM KURULU:

MADDE 5 – Sandık, Baro Genel Kurulunca denetlenir. Genel Kurulda seçilen denetçiler, en az 6 ayda bir sandığı denetleme görevini yaparlar. Denetçiler yıl içinde yapacakları denetlemeler sırasında sandık görevlilerinden bilgi isteyebilir, izlenimlerini Yönetim Kuruluna yazı ile bildirirler.

SANDIK ÖRGÜTÜ:

MADDE 6 – Sandık, işlerinin yürütülebilmesi için yeteri kadar sürekli ve geçici eleman çalıştırır. Müdür sıfatıyla görevlendirilen eleman sandık örgütünün başı olup, işlerin yürütülmesinden Yönetim ve Yürütme Kuruluna karşı birinci dereceden sorumludur.
                       Müdür ve diğer çalışanların yetki ve sorumlulukları, özlük hakları bu konuda Yönetim Kurulunca çıkarılacak çalışma yönergesinde gösterilir.
 
                        TUTULACAK KAYITLAR:
                
                        MADDE 7 – Sandık Yönetimi ile ilgili tutulacak kayıtlar, Yönetim Kurulunca hazırlanacak çalışma yönergeleri ile belirlenir. Yönetim Kurulunun ve Yürütme Kurulunun kararları, onaylı ve sıra numaralı karar defterine yazılır ve imzalanır.                       
      Sandığı yükümlülük altına alacak yazı ve belgelerin ne şekilde ve kimin tarafından imzalanacağı Yönetim Kurulunca kararlaştırılıp, ilgili kurumlara sirkülerle bildirilir.


İKİNCİ BÖLÜM
Sandığa Giriş-Çıkma – Çıkarılma –Yeniden Giriş

                        Sandığa Giriş:

                        MADDE 8 Ankara Barosu’nda kayıtlı bulunan ve bundan sonra kayıt edilecek avukatlar ile Baro personeli diledikleri zaman 12. maddede yazılı ödentiyi ödeyerek, Yönetim Kurulu kararıyla sandığa üye olabilirler.
Sandık çalışanları, göreve başladıkları tarihten itibaren 1 ay içerisinde üye olmak zorundadırlar.
Şu kadar ki; 40 yaşını bitirmiş olanların, sandığa üye olabilmeleri için giriş ödentisinden ayrı olarak, 40 yaşın üzerindeki her yıl için Yönetim Kurulunun ABAYS’ın her mali dönemi başında tespit edeceği ek giriş ödentisini ödemeleri gerekir. Yıl kesirleri tam yıl sayılır.
Ankara Barosu’nda staj yapmakta olan ve 12. maddeye göre belirlenmiş giriş ödentisinin iki katını ödeyen stajyer avukatlar, staj süresince hastalık yardımlarından yararlandırılırlar. Bu süre bir yılı aşamaz. Bu bir yıllık süre sonunda Ankara Barosunda stajyerliğini sürdüren ve takiben levhaya avukat olarak kaydolan avukatlardan, staj bitim tarihinden itibaren 3 ayı geçmemek koşuluyla ve yemin ettiği tarihten itibaren 1 aylık süre içerisinde aylık ödentisini yatıranların üyelik ilişkisi sürdürülür. Bunlar hakkında, 28. maddedeki bir yıllık süre uygulanmaz.

Sandık’tan Çıkma Veya Çıkarılma:

                        MADDE 9- Sandık üyeleri istediklerinde yazılı başvurularını ABAYS’a vererek sandıktan her zaman çıkabilirler. Baro ve sandık personeli bu görevlerinin sona erdiği tarih itibari ile üyelikten çıkarılırlar. Yükümlülüklerini ABAYS'a kayıtlı son adreslerine yapılan yazılı uyarıya rağmen 30 gün içinde yerine getirmeyen ve Sandıkça sağlanan yardım hakkını kötüye kullanan üyeler ile Ankara Barosu veya sonrasında mensup oldukları meslek örgütü tarafından meslekten ihraç edilenler, Yönetim Kurulu kararı ile sandıktan çıkarılırlar. Çıkarılan üyelere durum yazılı olarak bildirilir. Üyenin ABAYS'a kayıtlı son adresine yapılan tebligat, geçerli tebligat hükmündedir.
Çıkan veya çıkarılan üyelere, biriktirme fonundaki çıkma veya çıkarılma tarihindeki toplam birikimlerinden, SDF borcu ve var ise faiz borcu mahsup edilerek bakiye, sandığın mali durumu da dikkate alınarak, Yönetim Kurulu kararıyla nakit olarak ödenir ve Sandık ile ilişikleri kesilir. Sandıktan çıkan veya çıkarılan üyeye var ise bakiyelerinin ödenmesi sırasında her ne sebeple olursa olsun (gecikme v.b. gibi) hiçbir şekilde faiz ödenmez.

                        Sandığa Yeniden Giriş

                        MADDE 10- Her ne sebeple olursa olsun, sandıktan çıkanların tekrar sandığa üye olma istekleri; giriş ödentisini ödemeleri, çıkarken aldıkları değerlerle (gayrimenkul payından emekli ikramiyesi olarak alınan paralar hariç), çıkmadan önce varsa sandığa olan borçlarını, çıkma zamanından yeniden giriş tarihine kadar geçen süre içinde ödemeleri gereken her türlü ödentileri ve süreye ait sosyal dayanışma paylarını T.C. Ziraat Bankasının bir yıl vadeli TL mevduata uygulanan faiz oranı ile birlikte sandığa ödemeleri halinde, Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Ödemenin şekli yönetim kurulunca belirlenir. Üyelik istemleri kabul edilenler, mali yükümlülüklerini tamamladıkları tarihten itibaren sandık üyesine bu yönetmelikle tanınan haklardan yararlanırlar.
                        Her ne sebeple olursa olsun sandıktan çıkan üyeler, yeniden sandık üyesi olmaları halinde en az 3 yıl sandık üyeliğinden sonra emekliliğe hak kazanırlar.15 yıllık emeklilik süresi hesabında sandık dışında kalınan süre hesaba katılmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sandığın Gelirleri

BİRİNCİ KISIM
Gelirler

                        Gelir Kaynakları:
                       
MADDE 11 –

 1. Giriş ödentisi,
 2. Aidat (Biriktirme fonu ve Sosyal dayanışma fonu ödentilerinden oluşur)
 3. Sandığa yapılacak bağışlar,
 4. İştirak, şirket ve kuruluşlardan gelecek gelirler,
 5. Menkul ve Gayrimenkul sermaye iratları,
 6. Kira Gelirleri,
 7. Diğer gelirler

                        Sandık üyeleri ABAYS mali dönemi başında saptanacak aidatı ödemekle yükümlüdürler. Bu ödenti aylık eşit taksitlerle ödenir. Zamanında ödenmeyen aylık aidatlara yasal faiz, Türk Borçlar Kanunu hükümlerine göre uygulanır.

                        Giriş Ödentisi:

                         MADDE 12 – Sandığa yazılacak her üyeden bir defa için ABAYS mali dönemi başında Yönetim Kurulunca saptanacak giriş ödentisi alınır. Yönetmeliğin 8. maddesi hükümleri saklıdır.
Baro Başkanı, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Denetleme Kurulu üyeleri arasında sandık üyesi olmayanların göreve başladığı tarihten itibaren 1 ay içinde üye olmaları zorunludur.

                        Biriktirme Fonu:

             MADDE 13 – Biriktirme Fonu, esas itibariyle üyenin aylık aidatından 1/2 (%50) oranında ayrılan kısımdan oluşur. Ayrıca, işbu Yönetmeliğin 14. maddesi kapsamında elde edilen gelirlerden,18. maddesi uyarınca yapılacak giderlerin mahsubu sonucu oluşacak bakiyenin (gelir fazlası) en az yarısı, altına çevrilerek, anılan bakiyenin, üyelerin mevcut biriktirmelerine oranlanması neticesinde bulunan katsayı nispetinde, üyelerin biriktirme fonu hesaplarına aktarılır.
               Bu fonda para bulundurulmaması esas olup mevcut para, altın veya altın yatırım hesaplarında değerlendirilir.
               Biriktirme fonu sadece üyelikten çıkma, çıkarılma, emekli yardımı alma, ölüm yardımı alma ve sürekli malullük hallerinde ödeme yapmak üzere kullanılır. Bu fondan başka harcama ve aktarma yapılamaz.
              Dönem sonunda zarar çıkması halinde, yukarıda belirtilen esaslara göre hesaplanacak zarar miktarı, üyelerin biriktirme fonundaki hesaplarına yansıtılır.

                        Sosyal Dayanışma Fonu:

                        MADDE 14 – Sosyal dayanışma fonu, üyenin yıllık ödentisinden ayrılan %50’lik kısım ile yönetmeliğin 11. ve 16. maddesinde belirtilen gelirlerden oluşur.
           Sosyal dayanışma fonunun ne şekilde kullanılacağı ayrıca yönetim kurulunca yayınlanacak Hastalık Yardımları ve Fonu Uygulama Esasları ile düzenlenir. Sosyal Dayanışma Fonunun uygulama esaslarını belirlemeye ve bunlarda değişiklik yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.
                       
                        Gayrimenkul Payı:

                        MADDE 15 – Sandığın maliki olduğu gayrimenkullerin sigorta değerinin biriktirme fonu toplamına bölünmesi suretiyle bulunacak katsayının, biriktirme ödentileri toplamı ile çarpılması sonucu bulunan miktar, her bir üyenin gayrimenkuldeki payını ifade eder. İşbu yönetmeliğin 2. maddesinin (b), (d), (e) bentlerindeki hallerde, üyelerin bu hisseleri, buradan kendilerine ödenir.

                        Bağış ve Diğer Gelirler:

                        MADDE 16 – Sandık her türlü bağış kabul eder.
                        Gerek bağışlanan taşınır ve taşınmaz mallar ve haklar gerek:

 1. Ölüm hallerinde hak sahipleri bulunmayan üyelerin hesaplarından elde edilen paralar,
 2. Sandıktan ayrılan avukatlardan 10.madde gereğince sandığa gelir kaydedilecek paralar,
 3. Yönetim Kurulu kararı ile yapılacak gezi, gösteri ve balo gelirleri,
 4. Sandığın kuracağı veya katılacağı işletmeler, şirketler ve kuruluşlardan gelecek kâr payları ve benzeri gelirler,
 5. İlan, reklam, menkul, banka faizi, faks, fotokopi, kırtasiye satışlarından sağlanacak gelirler ile başkaca gelirler,

 Sandığın diğer gelirlerini teşkil eder


İKİNCİ KISIM
Gelirlerin Dağıtılması

                        MADDE 17 –

                        A- Sandık gelirleri üyelere üç ayrı kaynaktan dağıtılır.
a) Biriktirme Fonu
b) Sosyal Dayanışma Fonu
c) Gayrimenkul Payı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sosyal Yardımlar ve Giderler

                        Gider Yerleri:

                      MADDE 18 – Sandığın tüm giderleri, işbu Yönetmeliğin 14. maddesinde belirtilen gelirlerden karşılanır.

                      GİDERLER:

 1. Sosyal yardımlar
 2. İştiraklere, şirket ve kuruluşlar için ayrılacak kuruluş ve işletme

     sermayeleri,

 1. Yönetim giderleri,
 2. Olağanüstü giderler,
 3. Diğer giderler.

 

BİRİNCİ KISIM
Sosyal Yardımlar

                        Hastalık Yardımları:

MADDE 19 - Hastalık yardımları, hastalık ve kaza nedeni ile üyenin ve eşinin tedavi giderlerini belli limit ve yüzde oranında karşılanması ve üyeye geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesidir.
Hastalık yardımı, üyenin ve eşinin fonksiyonel dengesinde tıbbi ve cerrahi müdahaleyi gerektirecek durumlarda yatarak ve ayakta hasta tedavi etmek amacıyla kurulan, devletin resmi hastaneleri, özel idare ve belediye hastaneleri ile devletin kontrolü altında ve asgari sağlık personelinin devamlı gözetiminde bulunan sağlık ocakları, Özel Hastanelere ilişkin mevzuata göre yatarak veya ayakta tedavi etmek amacı ile Sağlık Bakanlığından gerekli ruhsat almak sureti ile faaliyet gösteren kuruluşlar ve bu kuruluşların yurt dışındaki benzeri kuruluşlarca yatarak veya ayakta tedavi edilmesi,  gerekli ilaç ve tahlil giderlerinin ödenmesidir.
Geçici iş göremezlik hali, üyenin hastalık ve kaza nedeni ile uzman doktorun raporuna dayanılarak mesleki çalışmasını yapamaması halidir. Üyeye çalışamadığı sürenin 10 gün ve daha fazlası olması halinde, ilk günden başlayarak tatil günleri de dâhil her geçen gün belli bir limit ile ödeme yapılır. Bu süre 40 günü geçemez.
Hastalık yardımlarının kapsamının kime, hangi koşullarda ödeneceği, kapsamının ve kapsam dışı hallerinin nelerden ibaret olduğu, giderlerin ne şekilde ödeneceği bu konuda oluşturulan fonun kullanın konuları Yönetim Kurulunca hazırlanacak hastalık yardımları ve fonu uygulama esaslarında gösterilir.
Sandıkça, üyeye yapılacak hastalık yardımlarının limit ve yüzdeleri ile iş görmezlik yardımının günlük tutarı ve bir üye ve eşine yapılacak ödeme toplamının tutarı Yönetim Kurulunca ABAYS mali dönemi başında saptanır.
ABAYS’a üç ay ve üzeri aidat veya üç ay ve üzeri aidat tutarı kadar faiz borcu bulunan üye veya hak sahibi, hastalık yardımlarından faydalanamaz.
                       
                        Sürekli Malullük Yardımı:
                      
MADDE 20- Sürekli malullük durumu, üyenin tedavisi mümkün olmayan, tedavisi uzun süren ve ağır geçen veya en çok 1 yıl tedavisi süresinde şifa bulmayan hastalıklar veyahut bir sakatlık nedeni ile avukatlık mesleğini yapamaması durumudur.

Bu halde, üyenin malullük durumunu saptayan resmi sağlık kurulu raporunun ABAYS’a ulaşmasını takiben, Yönetim Kurulunca belirlenecek ek yardım ile talebi halinde üyenin kıdemine bakılmaksızın biriktirme fonu, hesabındaki gelir fazlası payı ve gayrimenkul payındaki hissesi üyeye ödenir.

Sürekli malullük yardımının kime, ne şekilde ve oranda yapılacağı Yönetim Kurulunca çıkarılacak uygulama yönetmeliğinde belirlenir.

                        Ölüm Yardımı:

                        MADDE 21- Sandık üyesinin ölmesi halinde kıdemine bakılmaksızın biriktirme fonu ve gayrimenkul payındaki hissesi ödenir.
               Ayrıca her mali dönem başında yönetim kurulunun belirleyeceği ölüm yardımı miktarı ödenir.
               Bu ölüm yardımları üyenin belirleyeceği kimselere, belirlememiş ise yasal mirasçılarına ödenir. Ölüm yardımının nasıl hesaplanacağı Hastalık Yardımları Fonu ve Uygulama Esasları'nda gösterilir.

                        Emeklilik Yardımı:

                        MADDE 22- Her üye 15 tam yıl süre ile (10. maddedeki düzenleme dikkate alınmak kaydı ile) sandık üyeliğini sürdürmüş ve tüm ödentilerini eksiksiz yerine getirmiş ise bir defaya mahsus olmak üzere kendisine emekli yardımı ödenir. Bu yardım, biriktirme fonu ve gayrimenkul payındaki hisselerinden oluşur. Yeniden üyeliğe giriş halinde 10. madde hükümleri uygulanır. Ancak gayrimenkul payı iade edilmez ve yeniden gayrimenkul payı oluşturulmaz.

 

 

                        Tabii Afet Yardımı:
                       
                        MADDE 23- Deprem, sel vb. gibi doğal afetler ile üyeye kusur atfedilemeyecek yangın, terör, toplumsal olaylar sonucu mesleki araç ve gereçleri ile mesleğini icra etmekte olduğu mekânı zarar görenlere, Yönetim Kurulunca, zararıyla mütenasip olarak belirlenen yardım yapılır.

İKİNCİ KISIM
Diğer Giderler

                        MADDE 24- Sandığın amacı doğrultusunda yapması gereken işlemler, çalıştırması gereken elemanlar, yapacağı yatırımlar, iştirak, şirket ve kuruluşlar için gerekli kuruluş ve işletme sermayeleri, ödenecek kira bedelleri, finansal kiralama giderleri ve sandık işlemlerinin yapılıp yürütülebilmesi için gerekli diğer giderler sandığın diğer giderlerini oluşturur. Bu giderler bütçe alınarak, çalışma yönetmeliğinde belirli oran ve yöntemlere göre Yönetim Kurulu kararı ile sarf olunur.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Olağanüstü Giderler

                        MADDE 25- Bu yönetmelikte hüküm konulmamış olan ve Yönetim Kurulunca lüzum görülen haller için yapılacak yardım ve harcamalar olağanüstü giderleri teşkil eder.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Paranın İşletilmesi

                        MADDE 26- Sandığın Paraları;

 1. Taşınır ve taşınmaz mala,
 2. Devlet tahvili veya hazine bonolarına,
 3. Ticari ve sınai kuruluşların pay senetlerine,
 4. Vadeli ve vadesiz banka hesaplarına,
 5. Menkul değerlere, yatırım fonlarına ve benzeri hesaplara,
 6. Altın ve altın yatırım hesaplarına,
 7. İşletme, şirket ve kuruluşlara, kuruluş ve işletme sermayesi olarak yıllık

sosyal dayanışma ödentisinin yarısını aşmamak üzere ayrılır ve işletilir.

                        MADDE 27- Vadesiz mevduatta ne kadar para bulunacağı hususu günün şartlarına göre Yönetim Kurulunca kararlaştırılır.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

                        Sandıktan Yararlanma:

                        MADDE 28- Her üye sandığa kabul tarihini izleyen aybaşından başlayarak, bu Yönetmelik hükümlerinden yararlanır. Ancak üyenin, 19. maddede belirtilen yardımlardan yararlanabilmesi için kayıt olduğu tarihten başlamak kaydı ile 1 (bir) tam yılın, 22. maddede belirtilen emekli ikramiyesinden yararlanabilmek için 15 (on beş) tam yılın geçmesi gereklidir. 10. madde uyarınca sandığa yeniden giriş yapan üyelere ilişkin hükümler saklıdır.
 
                        Yaşların Hesabı:

                        MADDE 29- Yaşların hesabında nüfus cüzdanlarında yazılı doğum tarihi esas tutulur. Nüfus cüzdanlarında yalnız doğum yılı gösterilmişse 1 Temmuz günü doğum günü sayılır.

                        Kıdem Hesabı:

                        MADDE 30- Bu yönetmeliğin uygulanmasında kıdem, sandığa giriş tarihinden hesaplanır. Ay kesirleri tam yıl sayılır.
                                
                        Bütçe ve Teknik Bilanço:

                        MADDE 31- Sandığın bütçe dönemi her yılın Ağustos ayı sonudur. Yönetim Kurulu, yönetmeliğin 3. maddesinin (b) fıkrasında belirtilen teknik bilançosunu 2 yılda bir hazırlar veya hazırlattırır.
              Teknik bilanço sonucu, sandığın dengesinde bir açık veya fazlalık görülmesi halinde, kazanılmış haklar saklı kalmak kaydı ile bu ve çıkarılacak diğer uygulama yönetmeliklerinde gerekli değişiklikler bilançonun hazırlanmasındaki yöntemle yapılır.

Zaman Aşımı:

            MADDE 32- İşbu yönetmelikte yazılı yardımlar, Hastalık Yardımları ve Fonu Uygulama Esasları’nda belirtilen sürede başvuru yapılmış olması kaydıyla, hak kazanıldığı tarihten başlayarak 10 yıl içinde ilgililer tarafından istenmeyecek olursa, bu sürenin bittiği tarihte zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı süreleri dolduktan sonra bu miktarlar, Sandığa gelir kaydedilir.

                        Borçların Mahsubu:

                        MADDE 33- Üyeye veya hak sahiplerine bu Yönetmeliğe göre yapılacak tüm ödemelerden öncelikle üyenin Sandığa olan birikmiş borçları mahsup edilir. Mahsup işlemi sırasında, öncelikle faiz borçları mahsup edilir.
Yazılı ihtara rağmen, verilen sürede borçlarını ödemeyenlerin borcu, faiziyle birlikte biriktirme fonundan mahsup edilir.

                        Sandığın Fesih ve Tasfiyesi:         
    
                        MADDE 34- Sandık, kanuni nedenlerle yahut Yürütme Kurulunun görüşü alınmak sureti ile Yönetim Kurulunun istemi ile veya sandık üye tam sayısının 1/3’ünün yazılı önerileri ile Baro Genel Kurulunun 2/3 çoğunlukla vereceği karar üzerine tasfiye olunur.

                        Bu takdirde;

 1. Öncelikle Sandık üyelerine Yönetmeliğin 17. maddesi çerçevesinde hesaplanarak haklar ödenir.
 2. Sandık Yönetmeliğine göre, emeklilik, malullük ve ölüm yardımı almaya hak kazanmış olanların alacakları, hak sahiplerine ödenir.
 3. Tasfiye tarihine kadar yapılan tahsisler, verilen ödeme kararları, henüz ödenmemiş bulunan yardımlar hak sahiplerine ödenir.
 4. Sandığın varlığından borçları ve tasfiye giderleri çıktıktan sonra kalan mamelek, tasfiye karar tarihinde mevcut biriktirmelere oranlama neticesi bulunan katsayı esas alınarak üyelere ödenir. Paylaştırmadan artan meblağ olursa, Ankara Barosu’na devredilir.

                        MADDE 35- Mesleklerinden ihraç edilme hali hariç olmak kaydıyla, Ankara Barosu’ndan ayrılan üyeler, üyelik vecibelerini yerine getirmek kayıt ve şartıyla, istekleri halinde Sandıktaki üyeliklerini aynı şartlarla devam ettirebilirler. Bunlar Sandık üyelerinin tüm haklarından faydalanırlar. Ancak meslekten ihraç edilmiş olanlar, ABAYS üyeliğinden çıkarılır.

                        MADDE 36- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte 6207 sayılı yasaya göre Baro Genel Kurulunca kabul edilmiş bulunan Ankara Barosu Avukatları Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliği ile bu yönetmeliğin bütün ek ve tadilleri, kazanılmış haklar saklı kalmak kaydıyla kaldırılmıştır.

                        MADDE 37- İşbu yönetmelik Baro Genel Kurulunca kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

                        MADDE 38- Bu yönetmelik hükümlerini Baro Yönetim Kurulu yürütür.