Stajyer Teblig Formu

Tarih: 30-06-2022

STAJYER AVUKATLARIN ABAYS ÜYELİĞİ HAKKINDA ABAYS YÖNETMELİĞİNİN
EMREDİCİ VE HAK DÜŞÜRÜCÜ MAHİYETTEKİ DÜZENLEMELERİNİ KABUL ETTİĞİNE
İLİŞKİN TEBELLÜĞ BELGESİDİR.

Stajyer Avukatın ABAYS’ dan yararlanabilmesi için Yönetmeliğin 8. maddesine eklenen bir fıkra ile her dönem belirlenen giriş ödentisinin 2 katını ödemek şartı ile staj süresince ABAYS sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri imkanı getirilmiştir. Bu süre bir yılı aşamaz. İşbu süre emeklilik kıdemine dâhil değildir.

Stajyer Avukatın ABAYS yönetmeliği uyarınca Ankara Barosu staj listesine yazılması müteakip ABAYS üyeliği için müracaat edilip giriş ödentisinin 2 katı olan 640,00 TL ( altıyüzkırktürklirası )’nın yatırılması halinde staj süresince ABAYS’ın sağlık yardımlarından faydalanabileceklerdir.

Stajyer Avukatın ABAYS üyeliğini Avukat olarak sürdürebilmesi, stajyer avukat iken faydalandığı Yönetmeliğin 28. maddesinden muaf olma durumunu devam ettirebilmesi için, bir yıllık staj süresinin bitim tarihinden itibaren 3 ayı geçmemek koşuluyla ve yemin ettiği tarihten itibaren 1 aylık süre içerisinde ABAYS’a müracaat ederek aylık ödentisini yatırması zorunludur. Anılan sürede ABAYS' a müracaat etmeyerek aidatını yatırmayanların ABAYS üyeliği için müracaat etmeleri durumunda, ABAYS yönetmeliğinin 28. maddesi uyarınca, sağlık yardımlarından faydalanabilmek için 1 yıl beklemek zorunda kalacaklardır.

Gerek anılan bir aylık süre ve gerekse aidatın ödenmesi koşulları ABAYS Yönetmeliği’nin emredici ve hak düşürücü mahiyetteki düzenlemeleridir. Bu itibarla stajyer Avukatların işbu yönetmelik hükümlerine uymaları hak kaybına uğramamaları açısından zorunludur

Sandığımızın sunduğu sağlık yardımlarından faydalanılabilmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar ABAYS Yönetmeliği Hastalık Yardımları Fon Uygulama Esasları ’nda düzenlenmiştir. Söz konusu mevzuat Ihlamur sokak No:1 Kat:4 Kızılay/ANKARA adresinde bulunan ABAYS Kaleminden ya da www.ankarabarosu.org.tr adresinden temin edilebilir.

Ankara Barosu Avukatları Yardımlaşma Sandığı üyeliği sebebi ile Sandığın Yönetmeliğini ve yukarıda bahsi geçen stajyer Avukatlara ilişkin yönetmelik maddelerini okudum, anladım, kabul ediyorum. ABAYS ‘a sunulacak belge ve formların mahiyetinin uygun olduğu aksi halde meslek kuralları ve tabi olduğum ilgili mevzuat gereği sorumluluğumu kabul ederim.

Ankara Barosu Avukatları Yardımlaşma Sandığı üyeliği sebebi ile Sandığın Yönetmelik ve diğer mevzuatından kaynaklanan tüm hak ve vecibeler ile hak düşürücü süreler ve sonuçlarını tebellüğ ettim.